آخرین وضعیت زیر ساخت های مسکن مهر/ اعتبارات فقط بر روی کاغذ نوشته می شوند

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - 1395/05/17 پس از یک دوره کوتاه مدت فرسایشی طرح مسکن مهر مراحل پایانی خود را طی می کند اما هنوز در توسعه زیرساخت…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس