اولویت تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس

اولویت افتتاح,اولویت تحویل مسکن مهر,افتتاح مسکن مهر,افتتاح فاز 8,افتتاح فاز 5,افتتاح فاز 9,اولویت تحویل فاز 11,تحویل 35 بلوک فاز 11,
اطلاعیه شماره 65 شرکت عمران شهر جدید پردیس در شرایطی برنامه زمانبندی افتتاح و تحویل واحد پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس به تفکیک اولویت اول (پایان بهمن ماه)

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس