خزش قهرمانانه

مردم چی میگن و مسکن مهر,مشکلات مسکن مهر در مردم چی میگن,مردم چی میگن,مسکن مهر پردیس,مشکلات مسکن مهر پردیس برنامه مردم چی میگن,#مسئولین_چی_میگن,مسئولین چی میگن,
  شروع طوفانی و انتقادی برنامه"مردم چی میگن" و خزش نرم بسوی "مسئولین چی میگن؟" لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس