جریمه دیرکرد یا سود دوران مشارکت وام مسکن مهر

جریمه دیرکرد,سود دوران مشارکت,جریمه دیرکرد وام مسکن مهر,وام مسکن مهر,جریمه تأخیر در پرداخت اقساط وام,سود مشارکت,
بانک عامل ارائه کننده وام مسکن مهر به پروژه های مسکن مهر در شهر پردیس طی دوران مشارکت در ساخت واحدها مبلغی را بعنوان سود دوران مشارکت به اصل مبلغ وام اضافه مکند

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس