مخالفت دوباره وزیر

نظر اخوندی درباره مسکن مهر,مخالفت دوباره اخوندی با مسکن مهر,نظر وزیر بی تدبیر دولت راجب مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,
باز هم مخالفت

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس