مدارک شکایت ازعمران

شکایت,مطالبه دیرکرد تحویل واحد,دیرکرد تحویل واحد ها,مسکن مهر پردیس,شکایت از کارکنان دولت,اعتراض متقاضیان مسکن مهر,
شکایتی توسط متقاضیان مسکن مهر پردیس از وزارت راه وشرکت عمران پردیس و کارگزاری مسکن مهر پردیس برای دریافت خسارت دیرکرد تحویل واحدها در 29 آذر به دادسرا ارسال شد

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس