علت تاخیر در واگذاری مسکن مهر پردیس

تحویل واحدها,تحویل مسکن مهر پردیس,مسکن مهر پردیس,تاخیر تحویل واحدها,تاخیر تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس,واگذاری مسکن مهر,واگذاری مسکن مهر پردیس,ls;k liv \vnds,
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: یکی از دلایل اصلی به تاخیر افتادن واحدهای مسکن مهرشهر جدید پردیس، فشارهای غیرقانونی است که اداره مالیات به ما تحمیل می ک

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس