مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان تهران ؛ همه دستگاه های اجرایی برای تکمیل مسکن مهر باید پای کار باشن

مسکن مهر پردیس,آخرین خبر مسکن مهر پردیس,ls;k liv \vnds,قیمت نهایی مسکن مهر پردیس,زمان تحویل مسکن مهر پردیس,دستگاه های اجرایی مسکن مهر پردیس,
همه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو برای تکمیل مسکن مهر باید پای کار باشند ، همه تکالیف متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست. به گزارش خبرگزاری…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس