وعده تحویل ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال 95

اعتبار مسکن مهر,تخصیص اعتبارات به مسکن مهر,تکمیل مسکن,مهروعده تکمیل مسکن مهر,آخرین خبر تحویل مسکن,دولت و مسکن مهر,مسکن مهر و دولت,عزم دولت برای تکمیل مسکن مهر,اختصاص اعتبار به مسکن مهر,ورود هیئت دولت به مسکن مهر,مسکن مهر طرح دردسرساز دولت قبل,
ورود مستقیم هیات دولت به پروژه دردسرساز دولت قبل (به نقل از روزنامه جهان اقتصاد-1395/03/15) گروه امورزیربنایی-هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رییس…

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس