تکمیل واحدهای فاز 11

پیشرفت واحدهای فاز11,پیشرفت فاز 11,تکمیل واحدهای فاز 11,پیشرفت فاز کوزو,تکمیل فاز کوزو,وضعیت کوزو,وضعیت فاز 11,شرایط خری فاز 11,
پیشرفت واحدهای فاز11 و درصد تکمیل فیزیکی واحدهای مسکن مهر فاز 11 پردیس

پیغام مدیر سایت :

سایت ساکنین مسکن مهر پردیس